Villkor

Villkor & avtal // Åre Hundpensionat

 Incheckning/utcheckning kan ske mellan 08.00 och 18.00, under övrig tid skall det vara lugnt hos hundarna i pensionatet.
 Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och
vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. För kennelhosta
gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 3-4:e år
efter att grundvaccineringen är klar.
Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt
ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att
hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.
 Pensionatet har rätt att vägra ta emot hund som misstänks bära på
smitta, tex hund som hostar!
 Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring.
 Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment
(ingår som regel i din hemförsäkring).
 Din bokning är bindande. Den är dock inte giltig innan den har bekräftats
av oss.
Vid ev. avbokning som görs mindre än 7 dygn före ankomst så kommer
bokningsavgift/full avgift att debiteras enligt nedan
 25% av totala avgiften (7 dygn före ankomst)
 Vid avbokning senare än 48 timmar från ankomst debiteras 100%
summan.
 Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så
krävs läkar/veterinärintyg.
 Foder, bädd och koppel medtages till pensionatet.
 Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder,
försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se
till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du
behöver och märk alla sakerna!
 Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Tid för lämning/hämtning
bokas senast 48h i förväg.
 Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på
hundägarens ansvar.
 Hundar som kräver specialkompetens? Dessa hundar tas emot efter
separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på
problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning!
För hundar med problematik såsom:  * Hanteringsproblem tex med
“bitrisk” (osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) *
Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så
krävs inskolning.
Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet
komma att avbrytas med omedelbar verkan!

 Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn,
god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden
regelbundet.
 Hundpensionatet förbinder sig att inte släppa ihop hundar om vi direkt
ser att det inte kommer att fungera.
 Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och
har gällande försäkring för verksamheten.

Genom att godkänna villkoren godkänner jag också att
Min hund får skötas enligt ovan och kan anpassas till rutinerna på Mörsil
djurpensionat och att bilder på hunden och dess namn får användas på
hemsidan.
Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för sjukdom samt
brand-, olycksfall- och andra skador som hunden kan ådra sig under
inackorderingstiden och som ej ersätts av ansvarighetsförsäkring.
Ägaren/vårdnadshavaren av den enligt mottagningsbeviset avlämnade
hunden, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och godkänner
angiven vårdkostnad, förbinder sig vidare att senast vid hundens
avhämtande erlägga uppkomna vårdkostnader jämte eventuella
veterinärkostnader och medger att hunden får utgöra säkerhet för dessa.
Avhämtas inte hunden inom tre dagar efter överenskommen tid eller
efter anmodan, utgår därefter vårdkostnad med dubbelt belopp.
Avhämtas inte hunden inom 14 dagar efter det anmodan därom sänts i
rekommenderad försändelse till under-tecknad ägare/vårdnadshavare,
har pensionatet rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för
täckande av uppkomna inackorderingsavgifter och andra kostnader.
Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för persedlar m.m. som
medföljt hunden.
Inackorderingsinnehavaren har nedanstående dag mottagit ovanstående
hund och förbinder sig härmed att på bästa sätt omhändertaga
densamma. Skulle hunden under tiden insjukna, kommer ovan angiven
kontaktperson att underrättas, samt veterinär vid behov anlitas.

GDPR-Dataskyddsförordningen:

Varför behöver vi dina och din hunds uppgifter, samt
kontaktuppgifter till kontaktperson?
Uppgifter om ägare, hunden samt kontaktperson behövs för att vi:
 Skall kunna följa Djurskyddslagen (1988:539) paragraf 2 ”Djur skall
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom” (Lag
2005:1226).
 För att vi skall kunna administrera och hantera din bokning gällande
bokningsperiod, eventuella VIP-rabatter, samt koordinera in och
utcheckningar.
 Kunna ge ägare information om hur hunden mår, om så önskas.
 För fakturering, registrera betalningar samt för bokföringen.
Hur sparas uppgifterna?
 Bokningsbekräftelsen sparas digitalt.
 Uppgifter för betalning, fakturering och bokföring förvaras i vårt
bokningssystem Fortnox samt i vår e-bokföring via vår bank. Vissa av
uppgifterna lämnas vidare till vår revisor på Revidacta.
 Eventuella mail sparas till du ber oss ta bort dom.
 Uppgifter för att boka hundens vistelse godkänner du
 Alla uppgifter förvaras inlåsta/skyddade med koder.
Vem har tillgång till mina uppgifter?
 Ägarna och personal/inhyrd personal
 Revisorn hos Revidacta
 Behandlande veterinär samt djurvårdspersonal vid ev. sjukdom/skada
hos inackorderad hund.
 It-ansvarig samt webbhotell
.
Hur länge sparas mina uppgifter?
 Bokföring och revision i 7 år.
 Bokningssystemet till dess att ägaren återkallar sitt godkännande.
Övrigt:
 Ägaren tar ansvar för att kontaktperson är underrättad samt har godkänt
att deras kontaktuppgifter lämnas till oss
 Bilder och filmer kan användas på sociala medier, annars ber vi om ett
skriftligt nekande vid incheckningen.
 Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad
som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna
behandlas.